01

BIEŻĄCA OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • księgi handlowe
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • przygotowanie deklaracji VAT , CIT, PIT  i innych dokumentów wymaganych przepisami podatkowymi
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych
 • sprawozdawczość zarządcza

01

BIEŻĄCA OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • księgi handlowe
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • przygotowanie deklaracji VAT , CIT, PIT  i innych dokumentów wymaganych przepisami podatkowymi
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych
 • sprawozdawczość zarządcza

04

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • sporządzanie listy płac zgodnie z informacją klienta,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON i innych
 • sprawozdawczość statystyczna
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych 
 • prowadzenie akt personalnych

03

DORADZTWO FINANSOWE

 • sporządzanie wniosków kredytowych do banku
 • zarządzanie finansami Klientów – bieżąca obsługa kont firmowych klientów, zarządzanie płatnościami
 • doradztwo finansowe w zakresie przekształceń, połączeń i likwidacji Spółek
 • sporządzanie dokumentacji finansowej do dotacji i projektów unijnych

03

DORADZTWO FINANSOWE

 • sporządzanie wniosków kredytowych do banku
 • zarządzanie finansami Klientów – bieżąca obsługa kont firmowych klientów, zarządzanie płatnościami
 • doradztwo finansowe w zakresie przekształceń, połączeń i likwidacji Spółek
 • sporządzanie dokumentacji finansowej do dotacji i projektów unijnych

02

DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI RACHUNKOWOŚCI

 • pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i kadrowo – płacowych
 • obsługa kontroli skarbowych i ZUS
 • udostępnianie siedziby spółki do kontroli skarbowych , ZUS i PIP